Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PRYMATGASTROLINE.PL

1.    Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, określający zasady przetwarzania danych Usługobiorcy/Klienta gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego prymatgastroline.pl (dalej w niniejszej Polityce zwanego Witryną).


2.    Administratorem danych Usługobiorców/Klientów zbieranych w ramach Witryny jest Sprzedawca - PRYMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, wpisana pod numerem KRS 0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517 adres do doręczeń: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków , adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 012 252 88 21 oraz numer faksu: 012 252 88 43


3.    Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców/Klientów odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).


4.    W ramach korzystania ze sklepu internetowego zbierane są za pośrednictwem Witryny w sposób czynny, poprzez ich wskazanie przez Usługobiorcę/Klienta następujące dane osobowe: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz w wypadku Usługobiorców/Klientów niebędących konsumentami numer NIP.


5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla zawarcia ze Sprzedawcą Umów sprzedaży i umowy o świadczenie Usług Elektronicznych. Niepodanie koniecznych danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Informacja o zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy dostępna jest w ramach Witryny oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.


6.    Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Witryny przetwarzane są przez Sprzedawcę:

6.1.    dla celów zawarcia, wykonywania i rozliczania Umów Sprzedaży oraz umów o świadczenie Usług Elektronicznych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego;

6.2.    dla celów prowadzenia działań informacyjnych i marketingowych przy wykorzystaniu Usługi Elektronicznej Newsletter.


7.    Zbierane w ramach Witryny dane osobowe Usługobiorcy/Klienta mogą zostać udostępnione, w minimalnym koniecznym stopniu:

7.1.    operatorowi pocztowemu lub operatorowi przesyłek kurierskich - stosownie do wybranego przez Usługobiorcę/Klienta sposobu dostawy kupionych Produktów;

7.2.    operatorowi systemu płatności elektronicznych – stosownie do wybranego przez Usługobiorcę/Klienta sposobu zapłaty.


8.    Sprzedawca informuje, że Usługobiorcom/Klientom przysługuje:

8.1.    prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę oraz ich poprawiania;

8.2.    prawo do żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania, wstrzymania ich przetwarzania (czasowo lub na stałe) lub ich usunięcia jeżeli dane te są niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne, zostały zebrane z naruszeniem obowiązującego prawa lub też ustała ich niezbędność dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

8.3.    prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych i informacyjnych realizowanych za pośrednictwem Usługi Elektronicznej Newsletter o ile zgoda taka była uprzednio udzielona; wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przetwarzania lub przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta dla celów marketingowych.


9.    Uprawnień określonych w punkcie 8 niniejszej Polityki dochodzić należy poprzez przesłanie stosownej informacji:

9.1.    za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail [email protected]

lub
9.2.    listownie – na adres ul. ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków

lub
9.3.    faksem – na numer 12 252-88-43


10.    Ponadto Sprzedawca informuje, że w ramach korzystania ze sklepu internetowego zbierane są za pośrednictwem Witryny w sposób bierny – przy wykorzystaniu tzw. logów serwera oraz plików typu cookies następujące, zanonimizowane dane eksploatacyjne: adres IP lub serwera proxy Usługobiorcy/Klienta, podstawowe informacje domeny, dostawca usług internetowych w zależności od konfiguracji ISP, daty i czas wizyt na stronie, długość sesji strony, do których uzyskano dostęp, ilość odwiedzin Portalu w ciągu miesiąca, informacje o przeglądarce internetowej, z której korzysta Usługobiorca/Klient, system operacyjny, z którego korzysta Usługobiorca/Klient. Powyższe dane nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczą i wykorzystywane są celem bieżącego administrowania Witryną. W zakresie plików cookies zaleca się zapoznanie się z Polityką cookies stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego.


11.    Sprzedawca oświadcza, że działając z należytą starannością dobiera i stosuje adekwatne do zagrożeń i rodzaju danych środki techniczne i organizacyjne celem należytego zabezpieczenia przetwarzanych przez niego danych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, zniekształceniem, zniszczeniem lub usunięciem.


12.    Sprzedawca informuje, że w ramach Witryny mogą zostać zamieszczone odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do Witryny, w związku z powyższym przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych, do których Usługobiorca/Klient zostanie odesłany za pośrednictwem Witryny, zaleca się zapoznanie się z polityką prywatności tych stron internetowych.

To Top