OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

INFORMACJA DLA KLIENTA/KONTRAHENTA

Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Prymat Sp. z o.o. informuje, że:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Prymat sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (adres: ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie-Zdrój).

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony w celu: zawarcia umowy dostawy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 1.  realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegającego na:
 • marketingu własnych produktów i usług, w tym dobierania ich za pomocą profilowania,
 • oferowaniu produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tym współorganizatorów i fundatorów nagród wspólnych akcji i konkursów promocyjnych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb na podstawie profilowania;
 • prowadzeniu ewentualnych działań windykacyjnych,
 • prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora,
 •  rozpatrywania reklamacji w razie takiej konieczności,
 • w celach analitycznych – doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania, logów technicznych aplikacji, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży na podstawie procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji,
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator przetwarza dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłącznie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów oraz prowadzeniem ewentualnych działań reklamacyjnych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarcia i wykonania umowy.

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach i źródłach lub podane przez Klienta/Kontrahenta, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dane pełnomocników oraz dane osób wskazanych do kontaktu.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, operatorzy logistyczni, kurierskie lub pocztowe, świadczące usługi płatnicze, marketingowe, ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, a także podmioty z grupy kapitałowej oraz partnerzy.

 1. Powód podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a także podejmowania działań określonych prawem po jej zakończeniu lub działań uzasadnionych interesem Administratora w trakcie jej trwania.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przedawnienia roszczeń, a także realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z organizacja konkursów, dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, a dane laureatów konkursów przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub ustalenia przez Administratora, że dane osobowe się zdezaktualizowały.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdemu klientowi/kontrahentowi przysługuje:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów klientowi/kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, klientowi/dostawcy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

 1. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Dane kontaktowe Przedstawiciela ds. Ochrony Danych Osobowych

W razie wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Przedstawicielem ds. Ochrony Danych Osobowych poprzez:

 • adres e-mail: [email protected],
 • nr telefonu: (32) 47-33-833, wew.702,
 • listownie na adres Administratora z dopiskiem „Przedstawiciel ds. Ochrony Danych Osobowych”.

Zapewniamy, że Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Zarządzaj plikami cookies